maturapop

 

 

Informacja:

Proszę zapoznać się z Komunikatem dyrektora CKE w sprawie dozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych,  z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym.

Linijkę, kalkulator prosty, lupę  zdający przynoszą na egzamin we własnym zakresie.­

 

 

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. (do pobrania).

 

 

 

Wykazy sal dla zdających:

język polski poziom podstawowy

04-05-2021,09:00

matematyka poziom podstawowy

05-05-2021,09:00

język angielski poziom podstawowy

06-05-2021,09:00

język angielski poziom rozszerzony

07-05-2021,09:00

język polski poziom rozszerzony

10-05-2021,09:00

matematyka poziom rozszerzony

11-05-2021,09:00

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

11-05-2021,14:00

biologia poziom rozszerzony

12-05-2021,09:00

geografia poziom rozszerzony

13-05-2021,09:00

język niemiecki poziom podstawowy

13-05-2021,14:00

chemia poziom rozszerzony

14-05-2021,09:00

język niemiecki poziom rozszerzony

14-05-2021,14:00

historia poziom rozszerzony

17-05-2021,09:00

fizyka poziom rozszerzony

18-05-2021,09:00

 

 Liceum Ogólnokształacące dla Dorosłych

język polski poziom podstawowy

04-05-2021,09:00

matematyka poziom podstawowy

05-05-2021,09:00

język angielski poziom podstawowy

06-05-2021,09:00

język angielski poziom rozszerzony

07-05-2021,09:00

Harmonogram - matura ustna z języka angielskiego – ZSTiP

 

Data

Oznaczenie komisji

Skład komisji

Nazwisko i imię ucznia

Godzina

19.05.2021r.

Sala 205

3 osoby

MJANG1

Alicja Stanek - P

Dominika Duda-Grzegorczyk- C

Skupiński Karol

9.00

Skwarek Wiktoria

9.20

Mąka Mateusz

9.40

USTALENIE  I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

10.00-10.05

 
 
 
 
Deklaracje maturalne
 

 Symbol załącznika

Załącznik

1a

Deklaracja dla:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;

(2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

Deklarację wstępną (w terminie do 30 września 2020 r.; złożenie deklaracji wstępnej nie jest obowiązkowe dla absolwentów z lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2020/2021)

Uwaga 1: Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: (1) absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie oraz dla (2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. przez absolwenta, który aby przystąpić do egzaminu, musi ją wnieść, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Uwaga 2: Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

1b

Deklaracja dla:

(1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;

(2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;

(3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;

(4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;

(5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;

(6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklarację należy złożyć do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga 1: Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: (1) absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie oraz dla (2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. przez absolwenta, który aby przystąpić do egzaminu, musi ją wnieść, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Uwaga 2: Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

1c

Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Uwaga 1: Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: (1) absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie oraz dla (2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. przez absolwenta, który aby przystąpić do egzaminu, musi ją wnieść, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Uwaga 2: Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

 
 
Uwaga Maturzyści!
 
22.09.2020 r. (wtorek) o godz. 18.00, na platformie TEAMS odbędzie się spotkanie dotyczące procedur podczas egzaminu maturalnego. Udział w spotkaniu obowiązkowy.
Na spotkanie zapraszamy również rodziców maturzystów.
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl