ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Drodzy maturzyści!

9 lipca 2024 r. w godz. 9.00 do 14.00 w sekretariacie CKZ będą wydawane świadectwa dojrzałości i aneksy lub informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

WAŻNE: Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać dokumentów, osoba odbierająca musi posiadać imienne upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej i upoważniającej (wzór do pobrania na stronie szkoły).

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego.

2. Absolwent, , w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 16 lipca 2024 r.) składa w sekretariacie CKZ pisemne oświadczenie (deklarację) o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną. Wzór deklaracji do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie CKZ.

3. Egzaminy poprawkowe odbędą się:

20.08.2024r. – cześć ustna (harmonogram dostępny w szkole)

21.08.2024 r. – część pisemna godz.9.00

Wyniki po egzaminach poprawkowych: 10.09.2024 r.

Istnieje możliwości sprawdzenia wyników (sumarycznych oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym) w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl ) – konieczne jest uzyskanie loginu oraz hasła od dyrektora szkoły w której przystępuje do egzaminu maturalnego. Do ZIU można zalogować się również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

matura 2024