teams

   
   
   

REKRUTACJA 2022/2023


Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu prowadzi nabór do:

 Technikum kształcącego w zawodach:

  Branżowej Szkoły I Stopnia:

z praktyką w szkole (Centrum Kształcenia Zawodowego) w zawodach:

z praktyką u pracodawcy (pracownicy młodociani):

 

PREZENTACJA SZKOŁY 

 

FILM PROMOCYJNY SZKOŁY

   

W rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica ustala się następujące kryteria:

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów możliwych do uzyskania.

2. Nie ustala się limitu punktów w celu przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia w ZespoleSzkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica.

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 pkt. w tym:

1) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzonyw ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady:

a) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;

2) Za uzyskane oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyka, geografia, język obcy) przysługuje następująca liczba punktów:

a) za ocenę celującą - 18 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą - 17 punktów,

c) za ocenę dobrą - 14 punktów,

d) za ocenę dostateczną - 8 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą - 2 punkty

 

Regulamin rekrutacji 2022/2023 wraz z harmonogramem  - <pobierz>

 

Rekrutację elektroniczną poprowadzi:

LogoVulcan

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl